Welcome To Our Medical Center

Opening Hours : Monday To Friday - 8AM To 17PM

 • 023 555 4468
 • info@praktijk-nguyen.nl
 • Planetenweg 70, 2132 HP Hoofddorp

PRAKTIJKINFORMATIE EN ACTUELE NIEUWS /ENGLISH VERSION SCROLL UNDER THE TEXT

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE

                 Bij een levensbedreigende situatie bel 112

SPOED  08:00-17:00 uur

Klachten welke zodanig ernstig zijn dat de huisarts per direct en nu zijn spreekuur moet onderbreken om u te helpen.

023-5554468 (KIESNUMMER 1)

Een dringend verzoek, niet onnodig gebruik maken van de spoedlijn.

SPOED NA 17:00 UUR/TIJDENS WEEKEND EN FEESTDAGEN

Huisartsenpost Spaarne Telefoon: 023-2010333

IK HEB EEN GEZONDHEIDSKLACHT MOET IK DE DOKTER BELLEN?

Voor veel vragen over klachten kunt u ook online terecht:

Thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/

Moet in naar de dokter https://www.moetiknaardedokter.nl/

OPENINGSTIJDEN BALIE

Balie 08:30-11:30/13:30-15:30 uur

Urine brengen en korte vragen.
Het is helaas niet mogelijk afspraken of het vragen naar uitslagen aan de balie.

let op… Het kan zijn dat de balie niet open is, in geval van verminderde personeelsbezetting.

HOE KUNT U EEN AFSPRAAK MAKEN ?

Wij werken met een terugbelsysteem

Dagelijks van 08:00-10:30 uur kunt u bellen;
toets nummer 3.
De assistente belt u dan terug.
UITSLAGEN, MEDICATIE EN OVERIGE VRAGEN

Wij werken met een terugbelsysteem.

Dagelijks van 08:00-13:00 uur kunt u bellen;

Toets nummer 4

De assistente belt u dan terug.

ONLINE SERVICE (MGN)

U kunt 24/7 uw zorgzaken regelen met MIJNGEZONDHEID.NET (MGN)

https://home.mijngezondheid.net/

Online kunt u:

 • Afspraak maken bij de arts of andere zorgverlener voor 10 minuten (geen ingrepen of lange vragen).
 • Vragen stellen aan de arts of andere zorgverlener
 • Herhaalmedicatie bestellen
 • Uw uitslagen en dossier bekijken
SPREEKUUR ASSISTENTE ALLEEN OP AFSPRAAK

Dagelijks 10:00-16:00 uur

(HERHAAL) MEDICATIE

Deze gaan via uw apotheek met de herhaalservice.

Vraag hiervoor informatie bij uw apotheek.

Medicatie welke niet in herhaalservice kan, deze kan u aanvragen bij MIJNGEZONDHEID.NET (Zie onze website). Mocht dit echt niet lukken dan kunt u gebruik maken van de mail, info@praktijk-nguyen.nl.

Uitgeschreven medicatie kunt u na 2 werkdagen ophalen bij uw apotheek.

ARTS IN OPLEIDING

De huisarts is tevens artsenopleider, verbonden aan de universiteit UVA/AMC te Amsterdam.

Het kan gebeuren dat u een consult krijgt van de arts in opleiding, deze bespreekt alles met de huisarts.

Als u dit liever niet wilt dan kunt u dit aan geven.

AGRESSIE EN BOOSHEID

In deze praktijk vinden wij boosheid en/of agressie niet acceptabel.

Wat verstaan wij onder agressie en/of boosheid?

Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale (woordelijk) als fysieke (lichamelijk) zin, gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren (aan de balie, in de spreekkamer of telefonisch) of zelfs slaan of schoppen van medewerkers of het plegen van vernielingen.

De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt, zij hebben regelmatig hiermee te maken aan de telefoon en/of balie.

In het geval van agressie en boosheid beëindigen zij meteen het gesprek, er wordt een registratie gemaakt in uw medisch dossier, vervolgens krijgt u schriftelijk een waarschuwing.

Mocht dit herhaaldelijk gebeuren en/of het voorval is zodanig ernstig dan wordt u uitgeschreven uit de huisartsenpraktijk.

Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening dan bent u altijd welkom voor een gesprek. Wij zoeken dan samen naar een oplossing.

INSCHRIJVING NIEUWE PATIENTEN

Onze huisartsenpraktijk heeft een patiënten stop. Daarnaast hanteren wij geen wachtlijst.

                     

IK HEB EEN KLACHT WAT MOET IK DOEN?

Heeft u een klacht?

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Een goede relatie tussen u en ons, uw huisarts, is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden of u heeft een klacht. Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw huisarts het probleem te bespreken en op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject en gaat samen met u aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De klachtenfunctionaris zal een bemiddeling starten, tenzij u dit niet wenst. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en de huisarts te herstellen.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

De geschilleninstantie doet onderzoek naar de oorzaak van het geschil. Naast een rechter en een secretaris hebben de geschilleninstantie een patiëntvertegenwoordiger en een arts namens de artsenorganisatie zitting. De verschillende partijen (u en degene waar u het geschil mee heeft) worden gehoord. De instantie geeft een advies dat bindend is. De procedure van het indienen van het geschil tot aan de uitspraak duurt maximaal 6 maanden. Er  kunnen u kosten voor het griffierecht in rekening worden gebracht van ten hoogste € 50,-. Indien u zich wilt laten bijstaan bij de behandeling van uw geschil dan komen deze kosten voor de eigen rekening.

Wilt u meer informatie over de klachten- en of geschillenregeling, zie link:

https://dokh.nl/eerste-hulp-bij/klachten-en-geschillenregeling/zorgaanbieder/procedure-klachtenregeling

PRACTICE INFORMATION English

LIFE THREATENING SITUATION

In a life-threatening situation call 112

URGENT 08:00-17:00 o’clock

Complaints that are so serious that the GP has to interrupt his consultation hour immediately and now to help you.

023-5554468 (DIAL NUMBER 1)

An urgent request does not unnecessarily use the emergency line.

URGENT AFTER 5 PM/DURING WEEKEND AND HOLIDAYS

General Practitioner Post Spaarne Phone: 023-2010333

I HAVE A COMPLAINT SHOULD I CALL THE DOCTOR?

For many complaints you can go online:

Thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/

Must go to the doctor https://www.moetiknaardedokter.nl/

OPENING HOURS DESK

Counter 08:00-11:30/13:30-15:30 hrs

Bringing urine and short questions (no appointments or results)

Please note… The counter may not be open in case of reduced staffing.

HOW CAN I MAKE AN APPOINTMENT?


For patients who are not (sufficiently) digitally skilled, we offer the opportunity to make an appointment by telephone every day from 8:00 AM to 10:30AM (dail nr 3)

RESULTS AND OTHER QUESTIONS
 • ONLINE SERVICE (MGN)

You can arrange your health care matters 24/7 with MIJNGEZONDHEID.NET (MGN)

https://home.myhealth.net/

Online you can:

 • Make an appointment with the doctor or other healthcare provider for 15 minutes (no interventions or long questions).
 • Ask questions to the doctor or other healthcare provider
 • Order repeat medication
 • View your results and file
TALK HOUR ASSISTANT ONLY BY APPOINTMENT

Daily 10:00-16:00 o’clock except Wednesday

(REPEAT) MEDICATION

These go through your pharmacy with the repeat service.

Ask your pharmacy for information about this.

Medication that cannot be included in the repeat service can be requested from MIJNGEZONDHEID.NET (See our website) or email info@praktijk-nguyen.nl.

You can collect your prescription medication from your pharmacy after 2 working days.

DOCTOR IN TRAINING

The GP is also a medical trainer, affiliated with the UVA/AMC University in Amsterdam.

It may happen that you receive a consultation from the doctor in training, this

discuss everything with the doctor.

If you prefer not to do this, you can indicate this.

AGGRESS AND ANGER

In this practice we find anger and/or aggression unacceptable.

What do we mean by aggression and/or anger?

Any acts of hostility, whether verbal (verbal) or physical (physical) directed at another person with the intent to threaten, intimidate, insult, discriminate (at the counter, in the doctor’s office or by telephone) or even hitting or kicking employees or committing vandalism.

The assistants are the first point of contact, they regularly deal with this on the telephone and/or counter.

In the event of aggression and anger, they immediately end the conversation, a registration is made in your medical file, after which you will receive a written warning.

If this happens repeatedly and/or the incident is so serious, you will be deregistered from the general practice.

If you are not satisfied with our care, you are always welcome for a conversation. We will then look for a solution together.

REGISTRATION NEW PATIENTS

We have a patiënt stop.

If a place does become available, we will register you.

NB! You are only registered if you have received an email.

       

                               

Nieuws

HUIDSPREEKUUR

HUISARTS RAMDIN heeft elke 1e en 3e woensdag van de maand een huidspreekuur. Op dit spreekuur kunt u een verdacht plekje of moedervlek laten beoordelen. U kunt hiervoor een afspraak…

Read More

Copyright © All right reserved.