Welcome To Our Medical Center

Opening Hours : Monday To Friday - 8AM To 17PM

 • 023 555 4468
 • info@praktijk-nguyen.nl
 • Planetenweg 70, 2132 HP Hoofddorp

PRAKTIJKINFORMATIE EN ACTUELE NIEUWS /ENGLISH VERSION SCROLL UNDER THE TEXT

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE

                 Bij een levensbedreigende situatie bel 112

SPOED  08:00-17:00 uur

Klachten welke zodanig ernstig zijn dat de huisarts per direct en nu zijn spreekuur moet onderbreken om u te helpen.

023-5554468 (KIESNUMMER 1)

Een dringend verzoek, niet onnodig gebruik maken van de spoedlijn.

SPOED NA 17:00 UUR/TIJDENS WEEKEND EN FEESTDAGEN

Huisartsenpost Spaarne Telefoon: 023-2010333

IK HEB EEN KLACHT MOET IK DE DOKTER BELLEN?

Voor veel vragen over klachten kunt u ook online terecht:

Thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/

Moet in naar de dokter https://www.moetiknaardedokter.nl/

OPENINGSTIJDEN BALIE

Balie 08:00-11:30/13:30-15:30 uur

Urine brengen en korte vragen. Het is helaas niet mogelijk afspraken of het vragen naar uitslagen aan de balie.

HOE KUNT U EEN AFSPRAAK MAKEN ?

Telefonisch dagelijks van 08:00-11:30 uur

UITSLAGEN EN OVERIGE VRAGEN

Telefonisch dagelijks Ma/Di/Do/Vrij 13:30-15:30 uur

ONLINE SERVICE (MGN)

U kunt 24/7 uw zorgzaken regelen met MIJNGEZONDHEID.NET (MGN)

https://home.mijngezondheid.net/

Online kunt u:

 • Afspraak maken bij de arts of andere zorgverlener voor 10 minuten (geen ingrepen of lange vragen).
 • Vragen stellen aan de arts of andere zorgverlener
 • Herhaalmedicatie bestellen
 • Uw uitslagen en dossier bekijken
SPREEKUUR ASSISTENTE ALLEEN OP AFSPRAAK

Dagelijks 12:00-13:00 uur met uitzondering van de woensdag.

(HERHAAL) MEDICATIE

Deze gaan via uw apotheek met de herhaalservice.

Vraag hiervoor informatie bij uw apotheek.

Medicatie welke niet in herhaalservice kan, deze kan u aanvragen bij MIJNGEZONDHEID.NET (Zie onze website). Mocht dit echt niet lukken, met uitzondering via de mail info@praktijk-nguyen.nl.

Uitgeschreven medicatie kunt u na 2 werkdagen ophalen bij uw apotheek.

ARTS IN OPLEIDING

De huisarts is tevens artsenopleider, verbonden aan de universiteit UVA/AMC te Amsterdam.

Het kan gebeuren dat u een consult krijgt van de arts in opleiding, deze bespreekt alles met de huisarts.

Als u dit liever niet wilt dan kunt u dit aan geven.

AGRESSIE EN BOOSHEID

In deze praktijk vinden wij boosheid en/of agressie niet acceptabel.

Wat verstaan wij onder agressie en/of boosheid?

Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale (woordelijk) als fysieke (lichamelijk) zin, gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren (aan de balie, in de spreekkamer of telefonisch) of zelfs slaan of schoppen van medewerkers of het plegen van vernielingen.

De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt, zij hebben regelmatig hiermee te maken aan de telefoon en/of balie.

In het geval van agressie en boosheid beëindigen zij meteen het gesprek, er wordt een registratie gemaakt in uw medisch dossier, vervolgens krijgt u schriftelijk een waarschuwing.

Mocht dit herhaaldelijk gebeuren en/of het voorval is zodanig ernstig dan wordt u uitgeschreven uit de huisartsenpraktijk.

Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening dan bent u altijd welkom voor een gesprek. Wij zoeken dan samen naar een oplossing.

INSCHRIJVING NIEUWE PATIENTEN

Onze huisartsenpraktijk heeft na een patiënten stop, beperkt ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen. Zodat wij voor onze huidige patiënten goede en kwalitatieve goede kunnen blijven geven.

Wij hanteren een voorrangsregel voor familie/partner, welke al reeds patiënt zijn op hetzelfde woonadres.

U kunt dit inschrijfformulier downloaden invullen en inleveren digitaal sturen naar pohs@praktijk-nguyen.nl

Let op!

U bent alleen ingeschreven als u per mail een bevestiging heeft ontvangen.

                     

PRACTICE INFORMATION English

LIFE THREATENING SITUATION

In a life-threatening situation call 112

URGENT 08:00-17:00 o’clock

Complaints that are so serious that the GP has to interrupt his consultation hour immediately and now to help you.

023-5554468 (DIAL NUMBER 1)

An urgent request does not unnecessarily use the emergency line.

URGENT AFTER 5 PM/DURING WEEKEND AND HOLIDAYS

General Practitioner Post Spaarne Phone: 023-2010333

I HAVE A COMPLAINT SHOULD I CALL THE DOCTOR?

For many complaints you can go online:

Thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/

Must go to the doctor https://www.moetiknaardedokter.nl/

OPENING HOURS DESK

Counter 08:00-11:30/13:30-15:30 hrs

Bringing urine and short questions (no appointments or results)

HOW CAN I MAKE AN APPOINTMENT?

By phone daily from 08:00-11:30 o’clock

RESULTS AND OTHER QUESTIONS
 • By phone daily Mo/Tue/Thurs/Fri 13:30-15:30 hours
 • ONLINE SERVICE (MGN)

You can arrange your health care matters 24/7 with MIJNGEZONDHEID.NET (MGN)

https://home.myhealth.net/

Online you can:

 • Make an appointment with the doctor or other healthcare provider for 10 minutes (no interventions or long questions).
 • Ask questions to the doctor or other healthcare provider
 • Order repeat medication
 • View your results and file
TALK HOUR ASSISTANT ONLY BY APPOINTMENT

Daily 12:00-13:00 o’clock except Wednesday

(REPEAT) MEDICATION

These go through your pharmacy with the repeat service.

Ask your pharmacy for information about this.

Medication that cannot be included in the repeat service can be requested from MIJNGEZONDHEID.NET (See our website) or email info@praktijk-nguyen.nl.

You can collect your prescription medication from your pharmacy after 2 working days.

DOCTOR IN TRAINING

The GP is also a medical trainer, affiliated with the UVA/AMC University in Amsterdam.

It may happen that you receive a consultation from the doctor in training, this

discuss everything with the doctor.

If you prefer not to do this, you can indicate this.

AGGRESS AND ANGER

In this practice we find anger and/or aggression unacceptable.

What do we mean by aggression and/or anger?

Any acts of hostility, whether verbal (verbal) or physical (physical) directed at another person with the intent to threaten, intimidate, insult, discriminate (at the counter, in the doctor’s office or by telephone) or even hitting or kicking employees or committing vandalism.

The assistants are the first point of contact, they regularly deal with this on the telephone and/or counter.

In the event of aggression and anger, they immediately end the conversation, a registration is made in your medical file, after which you will receive a written warning.

If this happens repeatedly and/or the incident is so serious, you will be deregistered from the general practice.

If you are not satisfied with our care, you are always welcome for a conversation. We will then look for a solution together.

REGISTRATION NEW PATIENTS

We accept limited new patiënt, so that we can continue to provide good and qualitative good for our current patients.

You can fill in a registration form and send it ditital to pohs@praktijk-nguyen.nl. This must be done sumultaneously for alle members living at the same address.

If a place does become available, we will register you.

NB! You are only registered if you have received an email.

       

                               

Nieuws

Praktijk de Wormer

Per 01 oktober 2023 zal Praktijk de Wormer zich samen gaan voegen met Praktijk Nguyen. Samen gaan zij deel uitmaken van Medisch Centrum Hydepark. Uw vertrouwde zorgverleners Drs. E. Booij…

Read More

Copyright © All right reserved.