PRAKTIJKINFORMATIE

                            Under the text English version

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE

Bij een levensbedreigende situatie bel 112

SPOED  08:00-17:00 uur

Klachten welke zodanig ernstig zijn dat de huisarts per direct en nu zijn spreekuur moet onderbreken om u te helpen.

023-5554468 (KIESNUMMER 1)

  Een dringend verzoek niet onnodig gebruik maken  van de spoedlijn.

      SPOED NA 17:00 UUR/TIJDENS WEEKEND EN FEESTDAGEN

                   Huisartsenpost Spaarne Telefoon: 023-2010333

                   IK HEB EEN KLACHT MOET IK DE DOKTER BELLEN?

Voor veel klachten kunt u online terecht:

                            Thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/

             Moet in naar de dokter https://www.moetiknaardedokter.nl/

                                          OPENINGSTIJDEN BALIE

                                  Balie 08:00-11:30/13:30-15:30 uur

Aan de balie alleen urine brengen en KORTE vragen (geen afspraken of uitslagen)

Let op… het kan zijn dat de balie dicht is ivm verminderde bezetting!

                             HOE KUNT U EEN AFSPRAAK MAKEN ?

 U KUNT ALLEEN AFSPRAKEN MAKEN ONLINE MET                     MIJNGEZONDHEID.NET (MGN).  

Alleen voor patiënten, welke niet digitaal vaardig zijn, bieden wij de mogelijkheid telefonisch te bellen van 08:00-10:00 uur.  Bij drukte is er een terugbel mogelijkheid, kiesnummer 6.  

                                 UITSLAGEN EN OVERIGE VRAGEN

                  Telefonisch dagelijks Ma/Di/Do/Vrij 13:30-15:30 uur

                                            ONLINE SERVICE (MGN)

U kunt 24/7 uw zorgzaken regelen met MIJNGEZONDHEID.NET (MGN)

                            https://home.mijngezondheid.net/

Online kunt u:

  • Afspraak maken bij de arts of andere zorgverlener voor 10 minuten (geen ingrepen of lange vragen).
  • Vragen stellen aan de arts of andere zorgverlener
  • Herhaalmedicatie bestellen
  • Uw uitslagen en dossier bekijken

                   SPREEKUUR ASSISTENTE ALEEN OP AFSPRAAK

                                        Dagelijks 12:00-13:00 uur

                                        (HERHAAL) MEDICATIE

Herhaalmedicatie gaan via uw apotheek met de herhaalservice.

Vraag hiervoor informatie bij uw apotheek.

Medicatie welke niet in herhaalservice kan, deze kan u aanvragen online met MIJNGEZONDHEID.NET (Zie onze website).

Mocht dit echt niet lukken, kunt u met uitzondering gebruik maken van de mail info@praktijk-nguyen.nl.

Uitgeschreven medicatie kunt u na 2 werkdagen ophalen bij uw apotheek.

                                              ARTS IN OPLEIDING

De huisarts is tevens artsenopleider, verbonden aan de universiteit UVA/AMC te Amsterdam.

Het kan gebeuren dat u een consult krijgt van de arts in opleiding, deze

bespreekt alles met de huisarts.

Als u dit liever niet wilt dan kunt u dit aan geven.

                                  AGRESSIE EN BOOSHEID

In deze praktijk vinden wij boosheid en/of agressie niet acceptabel.

Wat verstaan wij onder agressie en/of boosheid?

Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale (woordelijk) als fysieke (lichamelijk) zin, gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren (aan de balie, in de spreekkamer of telefonisch) of zelfs slaan of schoppen van medewerkers of het plegen van vernielingen.

De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt, zij hebben regelmatig hiermee te maken aan de telefoon en/of balie.

In het geval van agressie en boosheid beëindigen zij meteen het gesprek, er wordt een registratie gemaakt in uw medisch dossier, vervolgens krijgt u schriftelijk een waarschuwing.

Mocht dit herhaaldelijk gebeuren en/of het voorval is zodanig ernstig dan wordt u uitgeschreven uit de huisartsenpraktijk.

Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening dan bent u altijd welkom voor een gesprek. Wij zoeken dan samen naar een oplossing.

U kunt een klacht sturen naar: pohs@praktijk-nguyen.nl, t.n.v. Denise Klercq

                           INSCHRIJVING NIEUWE PATIENTEN

De huisartsenpraktijk heeft een patiënten stop, alleen voor de nieuwe bewoners van Hydepark stellen wij ons open.

                           PRACTICE INFORMATION English

 

                             LIFE THREATENING SITUATION

                              In a life-threatening situation call 112

                                  URGENT 08:00-17:00 o’clock

Complaints that are so serious that the GP has to interrupt his consultation hour immediately and now to help you.

                               023-5554468 (DIAL NUMBER 1)

An urgent request does not unnecessarily use the emergency line.

     URGENT AFTER 5 PM/DURING WEEKEND AND HOLIDAYS

                General Practitioner Post Spaarne Phone: 023-2010333

I HAVE A COMPLAINT SHOULD I CALL THE DOCTOR?

  For many complaints you can go online:

GPinfo:  GPinfo | Reliable health information from the Dutch College of GPs

                                        OPENING HOURS DESK

                                Counter 08:00-11:30/13:30-15:30 hrs

Only bring urine at the counter and ask SHORT questions (no appointments or results)

Please note… the counter may be closed due to reduced occupancy!

                            HOW CAN I MAKE AN APPOINTMENT?

             

YOU CAN ONLY MAKE APPOINTMENTS ONLINE WITH                     MIJNGEZONDHEIDD.NET (MGN).

We only offer the option to call by telephone from 8:00 AM to 10:00 AM for patients who are not digitally skilled. When busy there is a callback option, dial number 6.

                              RESULTS AND OTHER QUESTIONS

  • By phone daily Mo/Tue/Thurs/Fri 13:30-15:30 hours
  • ONLINE SERVICE (MGN)

You can arrange your health care matters 24/7 with MIJNGEZONDHEID.NET (MGN)

                                      https://home.myhealth.net/

Online you can:

  • Make an appointment with the doctor or other healthcare provider for 10 minutes (no interventions or long questions).
  • Ask questions to the doctor or other healthcare provider
  • Order repeat medication
  • View your results and file

           TALK HOUR ASSISTANT ONLY BY APPOINTMENT

                       Daily 12:00-13:00 o’clock 

                                               (REPEAT) MEDICATION

These go through your pharmacy with the repeat service.

Ask your pharmacy for information about this.

Medication that cannot be included in the repeat service can be requested from MIJNGEZONDHEID.NET (See our website) or email info@praktijk-nguyen.nl.

You can collect your prescription medication from your pharmacy after 2 working days.

                                              DOCTOR IN TRAINING

The GP is also a medical trainer, affiliated with the UVA/AMC University in Amsterdam.

It may happen that you receive a consultation from the doctor in training, this discuss everything with the doctor.

If you prefer not to do this, you can indicate this.

                                     AGGRESS AND ANGER

In this practice we find anger and/or aggression unacceptable.

What do we mean by aggression and/or anger?

Any acts of hostility, whether verbal (verbal) or physical (physical) directed at another person with the intent to threaten, intimidate, insult, discriminate (at the counter, in the doctor’s office or by telephone) or even hitting or kicking employees or committing vandalism.

The assistants are the first point of contact, they regularly deal with this on the telephone and/or counter.

In the event of aggression and anger, they immediately end the conversation, a registration is made in your medical file, after which you will receive a written warning.

If this happens repeatedly and/or the incident is so serious, you will be deregistered from the general practice.

If you are not satisfied with our care, you are always welcome for a conversation. We will then look for a solution together.

REGISTRATION NEW PATIENTS

The general practice has a patient stop, we only open ourselves to the new residents of Hydepark.